ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY GIÁM SÁT TẠI HUYỆN
  • Cập nhật: 25/11/2022
  • Lượt xem: 2492 lượt xem

Ngày 25/11, Đoàn giám sát của Ban thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Đình Thi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương về tinh giản biển chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược; công tác kiểm soát quyền lực công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền đối với BTV Huyện ủy. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Việt Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hà Việt Hùng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Bùi Hồng Hoàng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trong thời gian qua BTV Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy đã bám sát Nghị quyết 18, 19, 26, 39 và Quy định số 205 của Trung ương và các văn bản hướng dẫn của tỉnh ủy để tổ chức thực hiện từ đó đã đạt được những kết quả nhất định. Trong quá trình thực hiện đã quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo chặt chẽ công tâm khách quan, chỉ đạo rà soát quy chế làm việc ban hành quy định về phân cấp tổ chức cán bộ; bổ nhiệm và bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử, thôi giữ chức, từ chức miễn nhiệm cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý, từ đó bộ máy các cơ quan đơn vị được sắp xếp tinh gọn, giảm đầu mối; quan tâm hiệu lực hiệu quả bước đầu đã khắc khục được tình trạng trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Huyện đã tinh giản được 140 biên chế công chức, viên chức giảm 63 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư; giảm 01 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 01 trường học, 37 khu dân cư.

Kết luận buổi giám sát đồng chí Bùi Đình Thi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao BTV Huyện ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy đã nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết, Quy định của Trung ương về công tác tổ chức cán bộ, đồng chí yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục tuyên truyền và quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, Quy định của Trung ương về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; củng cố xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có chất lượng; tổ chức tốt việc rà soát trình độ đào tạo, năng lực công tác của công chức, viên chức để có kế hoạch sắp xếp, bố chí phù hợp sử dụng hợp lý với vị trí việc làm, kiên quyết tinh giản đới với những cán bộ công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định; nghiêm túc thực hiện việc đánh giá, xếp loại cán bộ công chức, viên chức hàng năm để có cơ sở tinh giảm biên chế giai đoạn 2023 - 2026 đảm bảo tỉ lệ quy định. Thực hiện quy định về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng bổ nhiệm, điều động, luân chuyển đánh giá cán bộ; quản lý chặt chẽ hiệu quả đội ngũ cán bộ theo hướng người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị; chịu trách nhiệm chính về đội ngũ cán bộ theo phân cấp. Đồng chí trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của huyện để báo cáo BTV Tỉnh ủy xem xét kết luận trong thời gian tới./.


Xuân Đôn (Trung tâm VH, TT, DL&TT)