Hướng dẫn Tài liệu ôn tập để tham gia phỏng vấn, thực hành đối với thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Yên Lập năm 2022
  • Cập nhật: 28/04/2022
  • Lượt xem: 2089 lượt xem

Hội đồng xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập năm 2022, hướng dẫn tài liệu ôn tập để tham gia phỏng vấn, thực hành kỳ xét tuyển viên chức năm 2022, như sau:

1. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp và công trình công cộng 

1.1. Phần kiến thức chung

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức;

- Nghị định số 115/2020 NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

1.2. Phần kiến thức chuyên ngành

- Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quàn lý, phát triển cụm công nghiệp;

- Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều cùa Nghị định số 68/2017 ND-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tinh Phú Thọ.

2. Dối với thí sinh đăng ký dự tuyến viên chức Kế toán Trạm Khuyến nông và Kế toán Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Thực hành trên máy tính các phần việc cùa kế toán đơn vị sự nghiệp.

Hội đồng xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập năm 2022, thông báo để thí sinh được biết, thực hiện./.

Ban Biên tập