Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
  • Cập nhật: 18/02/2021
  • Lượt xem: 9039 lượt xem

Thực hiện Văn bản số 552/UBND-KGVX, ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; ngày 18/02/2021, UBND huyện ban hành Văn bản số 199/UBND-YT về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, đôn đốc, xử lý triệt để những nguy cơ mất an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 trong các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý, cụ thể:

1. Phân công theo ngành, lĩnh vực

1.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý triệt để các trường học, cơ sở giáo dục dạy nghề mất an toàn. Tuyệt đối không để những trường học, cơ sở giáo dục dạy nghề không an toàn đón học sinh đi học trở lại sau Tết. Chỉ đạo các trường tư rà soát, cập nhật Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học.

1.2. Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp và Công trình công cộng xây dựng kế hoạch và khẩn trương thực hiện kiểm tra, giám sát tại 100% các doanh nghiệp; phát hiện, có biện pháp xử lý triệt để đối với những doanh nghiệp mất an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

1.3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Đội Quản lý thị trường số 6 xây dựng kế hoạch và khẩn trương thực hiện kiểm tra, giám sát tại 100% siêu thị, chợ, nhà hàng; phát hiện, có biện pháp xử lý triệt để đối với những cơ sở mất an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

1.4. Công an huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại các bến xe và trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng.

1.5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao và Du lịch phối hợp với Công an huyện xây dựng kế hoạch và khẩn trương thực hiện kiểm tra, giám sát tại 100% các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú; phát hiện, xử lý nghiêm các cá nhân và tổ chức vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

1.6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện phối hợp UBND các xã, thị trấn kịp thời nắm bắt, chuyển tải thông tin về kế hoạch, công tác kiểm tra, giám sát; thông tin công khai, thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, đơn vị và người dân được biết và phối hợp thực hiện.

1.7. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế phối hợp kiểm tra, giám sát tại bệnh viện, phòng khám trong và ngoài công lập, Trạm Y tế các xã, thị trấn; đảm bảo duy trì 100% cơ sở y tế an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn chia sẻ thông tin kịp thời tới phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện về những điểm sáng cũng như những vi phạm quy định trong phòng, chống dịch COVID-19.

2. Thời gian triển khai và tổng hợp báo cáo

2.1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn, khẩn trương lập kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra ngay từ ngày 18/02/2021 đến ngày 28/02/2021.

2.2. Kết thúc đợt kiểm tra, giám sát, yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tổng hợp kết quả, báo cáo UBND huyện (qua phòng Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của huyện theo địa chỉ phongyteyenlap@gmail.com) trước ngày 04/3/2021.

3. Bộ công cụ kiểm tra: Theo hướng dẫn của các Bộ, ngành chủ quản đối với từng lĩnh vực quản lý (Văn bản số 4159/BVHTTDL-TCDL, ngày 09/11/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn bản số 1467/BGDĐT-GDTC, ngày 28/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Văn bản số 155/BGTVT-CYT, ngày 07/01/2021 của Bộ Giao thông vận tải; Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG, ngày 28/5/2020; Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG, ngày 27/05/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia PCD Covid-19).

Ban Biên tập