Kiểm tra kết quả thực hiện một số chương trình, dự án, chính sách dân tộc năm 2022
  • Cập nhật: 01/12/2022
  • Lượt xem: 727 lượt xem

Sáng ngày 01/12/2022, đồng chí Cầm Hà Chung - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả thực hiện một số chương trình, dự án, chính sách dân tộc năm 2022 trên địa bàn huyện. Cùng đi với đoàn có Lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân tộc. Tiếp và làm việc với đoàn về phía huyện có đồng chí Đinh Hải Nam - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo Phòng Dân tộc và một số phòng, ban liên quan của huyện.


Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, UBND huyện Yên Lập báo cáo kết quả đạt được và những khó khăn liên quan đến việc triển khai các chương trình, dự án và chính sách dân tộc trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra đã tập trung kiểm tra kết quả thực hiện một số chương trình, dự án, chính sách dân tộc năm 2022, rà soát, danh sách xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền; theo đó, tại thời điểm rà soát có 20.831 hộ là người dân tộc thiểu số, chiếm trên 82% số hộ trên địa bàn huyện, tỷ lệ hộ nghèo bình quân là 12,5%.

Việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện đến tháng 11/2022, tổng số vốn ngân sách trung ương giao gần 58 tỷ đồng, đã giải ngân trên 26 tỷ đồng, do xã làm chủ đầu tư; huyện Yên Lập đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án; đồng thời vận động, bố trí, lồng ghép các nguồn kinh phí hợp pháp khác để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện, từng bước giảm những khó khăn cho đồng bào dân tộc vùng núi.

Bên cạnh đó huyện cũng đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đề xuất với đoàn công tác có ý kiến chỉ đạo để huyện Yên Lập thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Cầm Hà Chung - Trưởng ban Dân tộc tỉnh ghi nhận những kết quả mà huyện đã đạt được trong năm 2022 về công tác dân tộc nói chung. Để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới huyện cần xây dựng kế hoạch dài hạn cho các nội dung thực hiện; giao rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì đầu mối, các đơn vị chuyên môn và thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Quan tâm, tổng hợp đầy đủ, đảm bảo chế độ chính sách dành cho người uy tín và chính sách hỗ trợ định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số.


Đoàn công tác làm việc với UBND xã Phúc Khánh

Trước đó, Đoàn công tác đã làm việc với UBND xã Phúc Khánh./.

Nguyễn Sáng - Lê Luân (Trung tâm VH, TT, DL&TT)