Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 trên địa huyện
  • Cập nhật: 14/11/2022
  • Lượt xem: 1729 lượt xem


Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

 Xây dựng môi trường văn hóa

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng môi trường văn hóa; các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện văn hóa công sở, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân gắn với đánh giá chất lượng CBCCVC năm 2022. Các trường học đều xây dựng các mô hình môi trường học tập xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện, học sinh tích cực; các khu dân cư đều có quy định cụ thể trong bản quy ước, hương ước về trách nhiệm của mỗi gia đình, công dân đối với việc xây dựng môi trường văn hóa cũng như việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó việc chỉ đạo xây dựng môi trường văn hóa còn được cụ thể hóa gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống các tệ nạn xã hội; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo...luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện.Các xã, thị trấn chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức nhiều đợt phát động, giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xây dựng lò đốt rác cho gia đình, trồng đoạn đường hoa, lắp đèn chiếu sáng dọc tuyến đường khu dân cư tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; thực hiện xây dựng mô hình tự quản xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Triển khai thành lập các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian (theo nội dung Nghị quyết số 96-NQ/HU ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch số 1333/KH-UBND, ngày 06/9/2021 của UBND huyện về giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Yên Lập giai đoạn 2021 – 2025). Kết quả đã thành lập mới: 19 Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian cấp xã; 79 Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian khu dân cư; 36 Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian trong trường học.

Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian biểu diễn văn nghệ

Xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao

Việc xây dựng các thiết chế văn hóa được quan tâm thực hiện phù hợp với điều kiện, nguồn lực thực tế của địa phương; huyện có 01 Trung tâm Văn hóa -  Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện, 01 thư viện, 01 sân vận động có khán đài, 01 trung tâm thể thao, vui chơi, giải trí; 100% các xã, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã và thư viện phục vụ người dân, 100% khu dân cư có nhà văn hóa (trong đó trên 90% nhà văn hóa khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới), 100% khu dân cư có loa truyền thanh hoạt động tốt, 100% xã, thị trấn hoàn thiện quy hoạch và có quỹ đất để xây dựng sân vận động, khu thể thao theo chuẩn nông thôn mới, trên 90% khu dân cư có sân tập luyện thể thao được bê tông hóa; trên 90% cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang có sân tập luyện thể thao.

Năm 2022: Tổng số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa: 21.754 = 92,6%; 186/186 khu = 100% danh hiệu khu dân cư văn hóa; 16/16 xã = 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 95,9% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thời gian qua, phong trào thể dục thể thao của huyện đã có bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia trên địa bàn toàn huyện. Trong đó, nhiều môn thể thao đã được tổ chức diễn ra sôi nổi góp phần phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước và giao lưu với huyện bạn trong tỉnh. Với những hoạt động phong phú, đa dạng phong trào TDTT đã thực sự đi vào đời sống xã hội, lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, hộ gia đình, cơ quan, trường học, các tổ chức, các đối tượng, lứa tuổi... tạo nên tính xã hội hóa mạnh mẽ. Năm 2022 đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, cấp huyện lần thứ IX, thu hút trên 2000 vận động viên và hàng ngàn người dân tham gia; toàn huyện có 41% người luyện tập TDTT thường xuyên, 31,5% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; số trường học tổ chức thực hiện giáo dục thể chất đạt 100%, ngoại khóa trên 50%.


Các hoạt động TDTT trên địa bàn huyện


Phùng Nam: Phòng VHTT