Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020
  • Cập nhật: 04/01/2021
  • Lượt xem: 25355 lượt xem

Ngày 18/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020.

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020, với các nội dung như sau:

1.Rút 02 cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp thị trấn Thanh Ba thuộc huyện Thanh Ba và Cụm công nghiệp Giáp Lai thuộc huyện Thanh Sơn ra khỏi quy hoạch. 

2. Bổ sung 04 cụm công nghiệp vào quy hoạch:

- Cụm công nghiệp Bãi Ba 2, huyện Thanh Ba, quy mô 75 ha, vị trí trên địa bàn hai xã: Sơn Cương và Chí Tiên huyện Thanh Ba.

- Cụm công nghiệp Vạn Xuân, huyện Tam Nông, quy mô 72 ha, vị trí trên địa bàn xã Vạn Xuân huyện Tam Nông.

- Cụm công nghiệp Đồng Lạc, huyện Yên Lập, quy mô diện tích 50 ha, vị trí trên địa bàn xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập.

-Cụm công nghiệp Thục Luyện, huyện Thanh Sơn, quy mô diện tích 46 ha, vị trí trên địa bàn xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn.

Chi tiết trong file đính kèm