Thông báo: Dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
  • Cập nhật: 14/06/2022
  • Lượt xem: 1946 lượt xem

Ngày 08/6/2022, Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập ban hành Thông báo số 04/TB-HĐND về dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026: