Thông tư mới hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
  • Cập nhật: 28/07/2021
  • Lượt xem: 23760 lượt xem

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, đơn cử như:

- Bổ sung trường hợp đăng ký biến động được cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

+ Hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất mới; tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới phù hợp với quy định của pháp luật; thửa đất được tách ra để cấp riêng GCN đối với trường hợp GCN đã được cấp chung cho nhiều thửa.

+ Thay đổi toàn bộ các thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính; thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định.

(Lưu ý: Phần in đậm nghiêng là nội dung được bổ sung so với quy định hiện hành).

Xem chi tiết tại Thông tư 09/2021/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/9/2021

Ban Biên tập