Tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập huyện Yên Lập năm 2021
  • Cập nhật: 14/10/2021
  • Lượt xem: 5385 lượt xem

Ngày 13/10/2021, UBND huyện Yên Lập ban hành Kế hoạch số 1610 /KH-UBND về việc tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập huyện Yên Lập năm 2021.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyển chọn, bổ sung viên chức giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập huyện Yên Lập theo chỉ tiểu biên chế sự nghiệp giáo dục UBND tỉnh Phú Thọ giao năm 2021.

- Thông qua tuyển dụng nhằm tuyển chọn viên chức giáo viên, nhân viên có đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chức danh nghề nghiệp.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức tuyển dụng phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về xét tuyển viên chức; đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, công khai, công bằng và chất lượng, thực hiện chính sách ưu tiên, khuyến khích theo quy định hiện hành.

- Việc tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên làm việc tại cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập huyện Yên Lập phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2021 và số lượng, cơ cấu tại Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 09/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức giáo viên; nhân viên làm việc tại cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT công lập tỉnh Phú Thọ.

- Người tham gia tuyển dụng, khi trúng tuyển được bố trí làm việc tại các trường Mầm non,Tiểu học, Trung học cơ sở công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

- Không bố trí làm thành viên Hội đồng tuyển dụng, Ban Giám sát và các bộ phận giúp việc Hội đồng tuyển dụng đối với những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột hoặc của bên vợ (chồng) hoặc vợ hoặc chồng hoặc là con đẻ hoặc con nuôi của người dự tuyển hoặc những người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện và tiêu chuẩn được đăng ký dự tuyển

Những người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có phiếu đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ.

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển (khi đăng ký dự tuyển, người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ).

- Đối với đối tượng tuyển dụng là giáo viên: Đã tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đúng với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Đối với đối tượng tuyển dụng là nhân viên kế toán: Có trình độ đại học trở lên, ngành kế toán, tài chính.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

2. Đối tượng sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dưỡng.

III. CHỈ TIÊU, CƠ CẤU TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu.

2. Cơ cấu tuyển dụng

- Giáo viên Văn hóa Tiểu học: 03 chỉ tiêu.

- Giáo viên THCS: 19 chỉ tiêu (trong đó: Toán, Toán-Tin: 03;  Sinh, Sinh-Hóa: 03; Ngữ văn: 04; Lịch sử: 03; Địa lý: 03; Tiếng anh: 03).

- Nhân viên kế toán: 03 chỉ tiêu.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

1. Hồ sơ dự tuyển: Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ, gồm các thành phần sau:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu.

- 04 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận (trường hợp địa chỉ người nhận không phải là người dự tuyển thì phải ghi chú thêm họ, tên của người dự tuyển, vị trí dự tuyển).

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong xét tuyển (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng. Ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định: Địa chỉ liên lạc, điện thoại, email (nếu có),..

* Lưu ý:

- Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh đăng ký từ 02 vị trí dự tuyển trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

- Phiếu đăng ký dự tuyển không được tẩy xóa, sửa chữa và người đăng ký dự tuyển phải ký tên vào từng trang của Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Người đăng ký dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

- Không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển.

2. Không nhận hồ sơ dự tuyển đối với các trường hợp sau

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển bị tẩy xóa, không đúng mẫu quy định, không đầy đủ danh mục theo quy định.

- Người dự tuyển không thuộc đối tượng tuyển dụng hoặc không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.

- Người dự tuyển không trực tiếp nộp hồ sơ.

- Người dự tuyển chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.

3. Chế độ ưu tiên

Đối tượng và chế độ ưu tiên trong tuyển dụng: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, Nghị định 115/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được cộng một điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tại vòng 2.

V. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung tuyển dụng: Tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển:

+ Đối với giáo viên: Thực hành giảng dạy 01 tiết học theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng, thí sinh thực hiện việc bốc thăm bài giảng để kiểm tra thực hành; thời gian tiết dạy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với giờ dạy của cấp Tiểu học, Trung học cơ sở.

+ Đối với nhân viên kế toán: Thực hành trên máy tính các phần việc của kế toán trường học.

- Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phần thực hành.

VI. TRÌNH TỰ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ, PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

1. Trình tự, thời gian

- Thông báo tuyển dụng: Ngày 14/10/2021.

- Phát hành và thu nhận hồ sơ (30 ngày): Từ ngày 14/10/2021 đến hết ngày 14/11/2021 (trong giờ hành chính, làm việc cả thứ 7 và chủ nhật).

- Thực hiện xét tuyển vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm;

- Lập danh sách và niêm yết thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2: Ngày 15/11/2021.

- Tiếp nhận và giải quyết ý kiến kiến nghị: Ngày 16/11/2021.

- Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2: Ngày 17/11/2021.

- Tổ chức bốc thăm bài dạy: Ngày 19/11/2021.

- Tổ chức thực hành giảng dạy đối với giáo viên và thực hành trên máy tính đối với nhân viên kế toán: Từ ngày 22/11/2021.

- Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng: Ngày 29/11/2021.

- Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển: Ngày 09/12/2021.

2. Địa điểm

-  Địa điểm làm việc của Hội đồng xét tuyển tại UBND huyện Yên Lập (Cơ quan thường trực Phòng Nội vụ).

- Phát hành và tiếp nhận hồ sơ, phiếu Đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ.

- Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra thực hành do Hội đồng xét tuyển quy định (lịch cụ thể thông báo sau).

VII. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thực hành tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được xét tuyển của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho kỳ tuyển dụng lần sau.

VIII.  PHÍ TUYỂN DỤNG

Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Chi tiết tại file đinh kém Ke hoach tuyen dung vien chuc nam 2021

Ban Biên tập