Về việc tếp xúc cử tri sau kỳ họp Mười bốn, HĐND huyện khóa XIX
  • Cập nhật: 31/12/2020
  • Lượt xem: 6522 lượt xem

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Kế hoạch số 50/KH-HĐND ngày 20/11/2020 của Thường trực HĐND huyện về tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu HĐND trước và sau kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND huyện khóa XIX; Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Mười bốn.

Thời gian: Từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 01 năm 2021.

Địa điểm: Mỗi tổ tiếp xúc tại một điểm, tổ chức ở các khu dân cư của các xã: Mỹ Lương, Lương Sơn, Xuân Viên, Trung Sơn, Phúc Khánh, Ngọc Đồng, Đồng Lạc và thị trấn Yên Lập. Riêng Tổ đại biểu số 01 tiếp xúc cử tri cùng với Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại xã Mỹ Lương.

Thành phần:

Thành viên tổ đại biểu HĐND huyện; đại diện Thường trực HĐND, UBND, y ban MTTQ, các đoàn thể của xã, thị trấn; Bí thư chi bộ, trưởng các khu dân cư trong xã nơi tổ đến tiếp xúc cử tri; cử tri khu dân cư nơi đặt điểm tiếp xúc cử tri và đại diện cử tri các khu lân cận.

Nội dung:

1. Thông báo với cử tri kết quả kỳ họp thứ Mười bốn-HĐND huyện khóa XIX.

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của tổ đại biểu trước cử tri.

3. Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

HĐND huyện Yên Lập