Yên Lập: Kết quả triển khai thực hiện tiến độ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
  • Cập nhật: 24/10/2022
  • Lượt xem: 1883 lượt xem

Sáng 24/10, UBND huyện Yên Lập tổ chức hội nghị về kết quả xây dựng NTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025, đồng chí Nguyễn Kim Ngọc, PCT UBND huyện trủ chì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Kim Ngọc, PCT UBND huyện kết luận hội nghị.

Giai đoạn 2021 - 2025 UBND huyện Yên Lập đã triển khai xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, khu nông thôn mới và khu NTM kiểu mẫu. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo; đối với tiêu chí giao thông và chỉ tiêu nhà sinh hoạt cộng đồng có tổng số 16 xã, 174 khu dân cư thuộc kế hoạch xây dựng NTM, Nhà sinh hoạt cộng đồng còn thiếu 18 nhà; đường giao thông liên thôn, đường ngõ xóm, đường nội đồng còn thiếu hơn 400km. Trong đó có 5 xã đạt chuẩn NTM; 3 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới; 8 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với xã NTM nâng cao đạt 12/19 tiêu chí, còn thiếu 7 tiêu trí; Đối với 10 khu đạt chuẩn NTM đến năm 2025 tiêu chí còn thiếu 47/130 tiêu chí; đối với khu NTM kiểu mẫu gồm 2 khu của xã Hưng Long và 1 khu của xã Xuân Thủy còn thiếu từ 1 đến 4 tiêu chí.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Kim Ngọc, PCT UBND huyện đề nghị trong thời gian tới các xã tiếp tục phối hợp với các phòng ban liên quan của huyện tập trung tháo gỡ những khó khăn, tìm ra các biện pháp tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã, khu NTM theo kế hoạch đã đề ra; đến năm 2025 mỗi xã phấn đấu có một khu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; tổ chức rà soát cụ thể số (km) đường giao thông liên thôn, liên xóm cần cứng hóa, quan tâm chỉ đạo tổ chức thi công các tuyến đường giao thông nông thôn đã được phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ./.

Bích Thọ (Trung tâm VH - TT - DL và TT Yên Lập)