Yên Lập: Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 3
  • Cập nhật: 12/07/2022
  • Lượt xem: 2188 lượt xem

Ngày 11/7, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện Yên Lập tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2022 cho 50 đồng chí là, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội huyện, cán bộ chủ chốt của 17 xã, thị trấn. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Lương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện khai mạc lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 12 ngày, từ ngày 11 đến ngày 26/7 các học viên được truyền đạt chuyên đề về Chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước trên thế giới có liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng; công tác quốc phòng ở bộ, ngành trung ương, địa phương; nội dung cơ bản về chiến lược quốc phòng Việt Nam, chiến lược quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới;  về dân tộc tôn giáo, gắn với quốc phòng an ninh; nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; thứ tự các bước chuyển hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của cơ quan, tổ chức địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng.Trong quá trình học tập các học viên còn được luyện tập bắn súng K54 bài 1.  

Thông qua lớp bồi dưỡng QPAN, sẽ góp phần nâng cao nhận thức về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN cho đội ngũ cán bộ trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội huyện, cán bộ chủ chốt của 17 xã, thị trấn; làm cơ sở để các học viên vận dụng cụ thể, sát đúng vào tổ chức thực hiện công tác QPAN ở mỗi cơ quan, đơn vị./. 

Bích Thọ (Trung tâm VH - TT - DL và TT Yên Lập)