Ngày 12 tháng 04 năm 2024

Nhận diện và phản bác các quan điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch về đường lối ngoại giao của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII

           Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiếp tục khẳng định và hoàn thiện đường lối đối ngoại đúng đắn của Việt Nam trong bối cảnh tình hình mới. Tuy nhiên, với bản chất phản động, các thế lực thù địch đã và đang tìm mọi thủ đoạn, đưa ra nhiều quan điểm xuyên tạc, sai trái về đường lối đối ngoại của nước ta. Vì vậy, nhận diện và phản bác các quan điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch về đường lối đối ngoại của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII là một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay; đây cũng chính là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân.

            1. Thời gian qua, tình hình quốc tế có những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường: Các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước lớn điều chỉnh chính sách đối ngoại theo hướng phục vụ lợi ích quốc gia dân tộc. Mâu thuẫn về lợi ích giữa các nước trở nên gay gắt, quyết liệt, đặc biệt là cuộc xung đột vũ trang giữa Nga – Ukraine (từ tháng 2/2022) càng làm sâu sắc thêm sự chia rẽ giữa các quốc gia cũng như ngay trong chính nội bộ của họ. Bên cạnh đó, chủ nghĩa bá quyền của các nước lớn, chủ nghĩa khủng bố, xung đột tôn giáo cũng khiến tình hình căng thẳng tại các “điểm nóng” trên thế giới, trong đó bao gồm vấn đề biển Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đe dọa tới xu thế toàn cầu hóa, hòa bình, ổn định khu vực; Tác động tiêu cực tại các lĩnh vực kinh tế, xã hội,… trên phạm vi toàn cầu từ cuộc xung đột Nga – Ukraine, của đại dịch Covid-19, thiên tai do biến đổi khí hậu cùng nhiều nhân tố khác cũng ảnh hưởng tới chính sách đối ngoại của các nước.

            Tình hình trong nước những năm gần đây chịu tác động không nhỏ từ bối cảnh quốc tế. Xung đột Nga – Ukraine cùng những nhân tố quốc tế khác không chỉ mang đến bất ổn về an ninh, mà còn ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực, tác động trực tiếp tới đời sống nhân dân. Vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo đối mặt với những căng thẳng, khó khăn ngày càng lớn, đặc biệt là trước chính sách bành trướng của Trung Quốc. Những điều đó đòi hỏi Việt Nam phải có chính sách đối ngoại phù hợp nhằm giữ gìn hòa bình, an ninh khu vực và thế giới cũng như phát triển đất nước.

          Trong bối cảnh quốc tế và trong nước vận động và biến đổi không ngừng, trên cơ sở vận dụng linh hoạt, sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và đoàn kết quốc tế, Đảng Cộng sản Việt Nam đã sớm xây dựng và không ngừng hoàn thiện đường lối đối ngoại phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (diễn ra từ ngày 25/01 đến ngày 01/02/2021), đường lối đối ngoại của Đảng ta tiếp tục được khẳng định, hoàn thiện và phát triển trong bối cảnh mới: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi. Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”[1].

         Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đường lối đối ngoại trên tinh thần Đại hội XIII, thời gian qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong công tác này. Việt Nam đã không những hóa giải khó khăn, vượt qua thách thức, mà còn tranh thủ được nhiều nguồn lực góp phần tạo ra những lợi thế, tiền đề quan trọng, đưa Việt Nam từng bước vượt qua khó khăn và ngày càng phát triển.

          [1]  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 162, 163.

           2. Mặc dù đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng đã đem lại những thành tích nổi bật không thể phủ nhận, song thời gian gần đây, các thế lực thù địch đã không ngừng chống phá, đưa ra các quan điểm, luận điệu xuyên tạc về đường lối đối ngoại của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII. Lợi dụng tình hình quốc tế, thời gian gần đây có nhiều bất ổn, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá chính sách đối ngoại của Đảng ta.

         Để thực hiện âm mưu chống phá, các thế lực thù địch, phản động sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để thực hiện tuyên truyền xuyên tạc như tổ chức hội họp, tọa đàm trái phép, tụ tập gây rối làm mất an ninh trật tự, thông qua các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, dùng áp lực ngoại giao, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo,…Đặc biệt, với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ thông tin, của các phương tiện truyền thông, Internet, blog, mạng xã hội như Facebook, Youtube, Messenger, Twitter…; chúng lập ra nhiều đài phát thanh, chương trình Việt ngữ như VOA, BBC Tiếng Việt, các ấn phầm báo, tạp chí, các nhà xuất bản tiếng Việt, hàng ngàn Website, blog cá nhân như “Việt Tân”, “Việt Nam Cộng hòa” ,… để phát tán những thông tin xấu độc, xuyên tạc, chống phá gây tác động xấu đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

           Nội dung thông tin tuyên truyền xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch hết sức tinh vi, đa dạng, phức tạp, trên nhiều lĩnh vực bao gồm cả nhắm tới đường lối đối ngoại của Đảng ta, trong đó chủ yếu:

          Thứ nhất, các thế lực thù địch xuyên tạc về mặt lý luận đường lối ngoại giao của Đảng ta. Chúng  đưa ra những quan điểm thể hiện sự hoài nghi, phản đối chủ trương, chính sách ngoại giao của Đảng và Nhà nước, nhận định chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ Việt Nam là “bảo thủ”, “tự mình cô lập mình”, là “tự tách ra khỏi dòng chảy của thế giới bên ngoài”, chính sách đối ngoại đó đã thực sự “lạc hậu, lỗi thời”, “không còn phù hợp” và đã trở thành “lực cản” đối với sự phát triển đất nước; cho rằng Đảng, Nhà nước ta thực hiện chính sách quốc phòng “bốn không” (không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế) là “tự trói tay mình”, là chính sách “không phù hợp với thực tế, cần phải thay đổi” vì nếu không thay đổi sẽ không thể bảo vệ được độc lập, chủ quyền của đất nước[2]. Từ những luận điệu đó, chúng yêu cầu ta phải thay đổi về nội dung đường lối đối ngoại để “hội nhập quốc tế, tạo điều kiện phát triển đất nước”.

           [2] Nguyễn Mạnh Hưởng, Không thể xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng, Nhà nước Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, số 9/2020.

           Thứ hai, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các sự kiện ngoại giao quốc tế, các vấn đề ngoại giao nổi cộm để thu hút người xem, nhân danh “bảo vệ chủ quyền biển, đảo”, “người yêu nước” với các bài viết “phản biện xã hội”, “tự do ngôn luận’’, khai thác những thông tin tiêu cực, không chính thống, sai trái để hướng lái, dẫn dắt dư luận theo chiều hướng tiêu cực, từ đó đưa ra các nội dung lồng ghép nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật, nhằm tấn công vào nội dung cốt lõi, những vấn đề nguyên tắc, then chốt, thuộc đường lối ngoại giao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng gợi lên những sự kiện, vấn đề nhạy cảm về ngoại giao như chủ quyền biển đảo trên biển Đông, các cuộc xung đột quốc tế,… để xuyên tạc quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta hiện nay về vấn đề ngoại giao. Điển hình như ngày 02/03/2022, tại phiên họp khẩn cấp lần thứ XI, sau khi Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine và thông tin về việc các nước thể hiện quan điểm ngoại giao của mình, trên một số diễn đàn internet, mạng xã hội, các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đã đưa ra những luận điệu sai trái cho rằng quan điểm ngoại giao của Việt Nam là mơ hồ, không rõ ràng, Việt Nam cố tình tìm cách lựa chọn quan điểm trung lập đối với cuộc xung đột Nga – Ukraine, đi ngược lại với “công lý quốc tế”  trong khi thực chất đã chọn phe,.. Chúng phủ nhận, bôi đen những thành tựu trong hoạt động ngoại giao của ta; cường điệu, thổi phồng, khoét sâu những tiêu cực, khiếm khuyết còn tồn tại trong lĩnh vực ngoại giao để tạo cái nhìn bi quan, đen tối về tình hình đất nước. Từ đó, đòi bãi bỏ nguyên tắc trung lập trong ngoại giao của Việt Nam, kêu gọi Việt Nam cần tham gia các tổ chức quân sự, các liên minh quân sự, nghiêng về một phương rõ ràng trong quan hệ quốc tế; thậm chí kích động thù hận, kêu gọi tiến hành biểu tình, bạo loạn, chiến tranh.


Công tác đối ngoại mang bản sắc “cây tre Việt Nam”

            Thứ ba, các thế lực thù địch tiến hành công kích, cố tình xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm tới các đồng chí cán bộ lãnh đạo, các cá nhân tổ chức liên quan tới hoạt động ngoại giao của nước ta. Bên cạnh việc chống phá  đường lối ngoại giao của Đảng ta, các đối tượng thù địch còn nhắm tới một số nhân vật được xã hội chú ý, các nhà ngoại giao, hay thậm chí cả các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng,… Chúng đưa ra những quan điểm xuyên tạc, bịa đặt, công kích đời sống cá nhân, bôi xấu nhân cách, cố tình hiểu sai về quan điểm người trong cuộc, thậm chí còn mạo danh để bình luận, xuyên tạc. Những hành vi này nhằm hạ uy tín,  khiến quần chúng bị đánh lừa, từ đó làm mất niềm tin quần chúng với các cá nhân tổ chức hoạt động trong ngành ngoại giao, với Đảng, Nhà nước.

            Các thế lực thù địch rất đa dạng về thành phần, từ những đối tượng bất mãn với chế độ trong và ngoài nước đến các tổ chức phản động lưu vong, các thành phần cơ hội chính trị. Chúng mang nhiều động cơ, mục đích khác nhau, song đều có những điểm chung: Hòng chia rẽ mối quan hệ giữa nước ta với các nước và các tổ chức quốc tế, gây khó khăn cho hoạt động ngoại giao và làm giảm vị thế của Việt Nam trong khu vực và thế giới; Âm mưu làm chao đảo, lung lay nhận thức, tư tưởng, niềm tin của quần chúng nhân dân vào đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, gây ra sự hoài nghi, làm nổi lên bức xúc trong dư luận, tạo thành những điểm nóng trong vấn đề an ninh quốc gia, từ đó hướng lái sang tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó nhằm xóa bỏ học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về cách mạng xã hội chủ nghĩa, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và đòi “cải tổ” chính trị. Không chỉ vậy, chúng còn lợi dụng sự sơ hở, non yếu của ta để thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để thông qua các đối tượng này trực tiếp phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào mục tiêu, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta, đi đến mục đích cuối cùng là chuyển hóa chế độ chính trị Việt Nam, thực hiện cái gọi là “đa nguyên đa đảng”, loại bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

           Những luận điệu, quan điểm kể trên bộc lộ rõ những ý đồ chính trị hết sức thâm độc, thực chất là sự xuyên tạc, nhận thức mơ hồ, phiến diện. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, công tác đối ngoại luôn giữ vai trò vô cùng quan trọng, không chỉ góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; mà còn góp phần to lớn xây dựng, phát triển đất nước. Cả lý luận và thực tiễn đều đã chứng minh tính đúng đắn trong đường lối ngoại giao của Đảng ta:

           Đường lối ngoại giao của Đảng ta được hình thành trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống, bản sắc đối ngoại, ngoại giao và văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại, có sự thay đổi linh hoạt, sáng tạo dựa trên yêu cầu của thực tiễn từng thời kì. Có thể khái quát đường lối ngoại giao Việt Nam ngày nay mang bản sắc “Ngoại giao cây tre”,  “Mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đoàn kết, nhân ái, nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc. Biết nhu, biết cương; biết thời, biết thế; biết mình, biết người; biết tiến, biết thoái, “tùy cơ ứng biến”, “lạt mềm buộc chặt”” [1]. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng đã nhận định: “Thế giới đang trải qua những biến động to lớn, diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn” [2].Đường lối ngoại giao của Đảng ta mang giá trị thực tiễn to lớn trong bối cảnh xu thế toàn cầu hóa hội nhập để phát triển, song bên cạnh đó vẫn tồn tại chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa nước lớn, nhiều mâu thuẫn lợi ích, xung đột dân tộc, tôn giáo, chủ nghĩa khủng bố vẫn chưa được giải quyết trên thế giới

           Thực tiễn đã cho thấy không chỉ qua thời gian sau Đại hội XIII, mà còn xuyên suốt cả tiến trình cách mạng Việt Nam, đường lối đối ngoại đúng đắn, phù hợp của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kì đã đem lại những thắng lợi vô cùng to lớn, từ việc giữ vững độc lập, tự chủ trong đường lối đối ngoại, bảo vệ môi trường hòa bình cho đến tăng cường hợp tác quốc tế, tham gia và hoạt động tích cực trong các tổ chức quốc tế ngày nay, ví dụ như: Thành công trong chiến lược “Ngoại giao Vaccine” trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19 giúp nước ta từ một nước tiếp cận vaccine Covid-19 chậm, tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong khu vực trở thành một nước có số lượng tiêm và tốc độ tiêm chủng nhanh hàng đầu thế giới, đồng thời là tiền đề để Chính phủ quyết định chuyển sang chiến lược thích ứng an toàn với dịch bệnh và tập trung phục hồi, phát triển kinh tế; Hội nhập sâu rộng và hoạt động tích cực tại các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, ASEAN, WTO…  với vai trò, tiếng nói và dấu ấn của Việt Nam với các tổ chức trên không ngừng được tăng cường; Tăng cường hợp tác, xử lý linh hoạt giữa các mối quan hệ quốc tế của các cường quốc trên thế giới thể hiện qua việc Việt Nam có quan hệ với 189 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; là đối tác chiến lược toàn diện với các nước Ân Độ, Trung Quốc và Nga, đặc biệt Việt Nam là nước duy nhất trong ASEAN đã thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược và Đối tác chiến lược toàn diện với toàn bộ 5 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, toàn bộ nhóm nước G7, 13/20 nước G20 và 8/9 nước trong ASEAN, các chuyến công du, viếng thăm cấp Nhà nước lẫn nhau giữa lãnh đạo Việt Nam và các nước Hoa Kì, Nhật Bản,…thời gian gần đây,. vừa tranh thủ tạo dựng thời cơ phát triển, vừa giữ vững nguyên tắc chiến lược trong đường lối đối ngoại của Đảng ta;…. Liên quan tới vấn đề ngoại giao về tình hình biển Đông hay xung đột giữa các nước, đặc biệt là vấn đề Nga – Ukraine, ngày 13/5/2022, phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phần nào thể hiện quan điểm ngoại giao nhất quán của Việt Nam: Trong một thế giới đầy biến động, cạnh tranh chiến lược và nhiều sự lựa chọn, Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc; bình đẳng, tất cả cùng có lợi, tất cả cùng chiến thắng[3]. Những thành tích đó khiến chúng ta phải tự hào khẳng định rằng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”[4].

Đại hội Đảng lần thứ XIII

           Thành tựu đó là kết quả tổng hợp của nhiều nguyên nhân, nhiều nhân tố, nhưng giữ vai trò quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nổi bật là sự sáng tạo và độc đáo của Đảng về đường lối đối ngoại nhân dân. Mặc dù thực tế vẫn còn tồn tại nhất định trong quá trình nhận thức và thực hiện công tác ngoại giao ở nước ta, song nếu chỉ dựa vào những khiếm khuyết (mặt thứ yếu, không cơ bản) mà lại quy chụp cho rằng, hoạt động ngoại giao Việt Nam chỉ có sự tiêu cực; hoặc cho rằng thực tế đường lối đối ngoại đã từ lâu không còn tính trung lập, “chống lại luật pháp quốc tế”… thì quả là một sự “ngụy biện” lố bịch; một sự xuyên tạc, bóp méo trắng trợn, thô thiển của các thế lực thù địch. Xuyên suốt quá trình hoạt động của mình, Đảng ta luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nhanh chóng phát hiện, khắc phục các hạn chế, thiếu sót, kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực trong mọi lĩnh vực bao gồm cả hoạt động ngoại giao. Cũng cần khẳng định rằng, không chỉ hiện tại mà còn trong lịch sử từ trước tới nay, dân tộc Việt Nam bảo vệ độc lập, chủ quyền, bảo vệ Tổ quốc luôn dựa trên tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ, tinh thần tự lực tự cường, phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp sức mạnh bên trong với sức mạnh bên ngoài, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, chính những điều đó mới giúp đất nước trường tồn cho tới tận hôm nay. Những quan điểm và hành động quyết liệt đó đã củng cố niềm tin của nhân dân, đập tan những luận điệu xuyên tạc sai trái.

Lễ ký Hiệp định Việt Nam – Trung Quốc trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch HĐBT Võ Văn Kiệt từ ngày 5 – 10/11/1991, dấu mốc của việc chính thức bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

         Hoạt động chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch về đường lối đối ngoại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng không chỉ xuất phát từ âm mưu của các thế lực thù địch, từ sự phát triển mạnh khó kiểm soát của công nghệ với các phương tiện truyền thông đại chúng, mà còn xuất phát từ những sai sót, non kém, tồn tại chưa được giải quyết trong công tác ngoại giao tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng, từ sự thờ ơ, thiếu hiểu biết và cảnh giác của quần chúng nhân dân cũng như người có trách nhiệm đã tiếp tay cho các hành động trên. Thậm chí, một số cán bộ đảng viên đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ trong nội bộ, quay sang chống phá chính Đảng và Nhà nước ta.

         Để thực hiện hiệu quả việc đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối đối ngoại của Đảng theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bên cạnh việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, đòi hỏi sự tham gia hành động của toàn dân, trong đó cần thực hiện tốt một số điều sau:

          Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân về cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII. 

          Đây là giải pháp, đồng thời là yêu cầu đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương và cả hệ thống chính trị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Cần nhận thức rõ cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII hiện nay là trách nhiệm của tất cả mọi người dân Việt Nam, là một trong những nhiệm vụ chính trị mang tính cấp bách, thường xuyên, khó khăn, quyết liệt và lâu dài. Đây đồng thời cũng là cuộc đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận, quan điểm của Đảng, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ những giá trị tư tưởng, lý luận đúng đắn, bảo vệ những thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã dày công xây dựng. Tuyệt đối tránh tư tưởng xem nhẹ, buông lỏng, thiếu cảnh giác trong bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân trước các âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch. Các cấp ủy đảng, cơ quan ban ngành nhà nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân, trong khi Nhân dân cũng cần tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

          Hai là, đối với cấp ủy Đảng, cần tăng cường sự lãnh đạo về công tác đấu tranh chống quan điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch về đường lối đối ngoại của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII.

         Các cấp ủy Đảng cần chủ động bám sát các vấn đề, sự kiện về ngoại giao, nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội để cung cấp thông tin, kịp thời định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, tạo thế chủ động trong mặt trận đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về đường lối đối ngoại của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác đấu tranh, quan điểm sai trái, thù địch theo định hướng, chỉ đạo thống nhất, giám sát và giao việc cho mỗi ban ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị. Nâng cao chất lượng trong vấn đề tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, trong các tổ chức đoàn thể, khắc phục tình trạng mơ hồ về chính trị trong cán bộ, đảng viên và trong quần chúng nhân dân, đồng thời phát hiện và khắc phục những sai sót, kẽ hở có thể bị lợi dụng, nghiêm khắc chấn chỉnh, phòng chống tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ trong nội bộ. Tiếp tục triển khai quán triệt thực hiện có hiệu quả các văn kiện quan trọng tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, như Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII;… Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao nhận thức, hiểu biết, trách nhiệm, tinh thần chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có chủ trương chủ động tiến công, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với âm mưu, thủ đoạn, phản bác, đẩy lùi những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, kích động về đường lối ngoại giao của Đảng ta, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

          Ba là, đổi mới phương thức, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, chủ động đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch về đường lối đối ngoại của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII.

        Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các thế lực thù địch không chỉ đơn thuần sử dụng các phương pháp truyền thống như trước, mà còn triệt để lợi dụng các không gian mạng xã hội để chống phá với các hình thức, phương thức ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Điều đó đòi hỏi nội dung, phương thức đấu tranh của chúng ta cũng phải đổi mới, bổ sung, từng bước hoàn thiện phù hợp để công tác đấu tranh có hiệu quả cao. Hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái cần có sự đa dạng hóa, ví dụ như: Thiết lập và sử dụng các trang web, blog, diễn đàn để đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền các quan điểm chính thống về Đại hội XIII cũng như về đường lối đối ngoại của Đảng; Tiến hành đấu tranh phản bác ngay tại các trang mạng phản động được các đối tượng sử dụng để chống phá, kết hợp với thông tin phản bác của các cơ quan báo chí chính thống với các kênh truyền thông khác; Quan tâm nghiên cứu biên soạn các tài liệu chuyên khảo tham khảo để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng đấu tranh cho các lực lượng, từ đó mở rộng các kênh, lực lượng thông tin rộng khắp, xây dựng và mở rộng đội ngũ cộng tác viên đưa tin, viết bài, bình luận; Nâng cao chất lượng các bài viết đấu tranh phản bác với luận cứ khoa học, tính thuyết phục cao,… Cần có sự cải tiến về nội dung, dễ truyền tải, nắm bắt, hướng tới đại chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.  Đồng thời, cần có sự kết hợp chặt chẽ các biện pháp đấu tranh trực tiếp và gián tiếp; giữa xây và chống; chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan báo chí để đấu tranh, ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả. Cùng với các giải pháp tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, cần đẩy mạnh thực hiện các biện pháp kỹ thuật như: Bảo vệ tốt thông tin cá nhân, kỹ thuật phát tán thông tin trên không gian mạng,….cũng góp phần vào thắng lợi trong đấu tranh phòng, chống, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay.

          Bốn là, các cơ quan chức năng, ban ngành liên quan cần quyết liệt trong đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch về đường lối đối ngoại của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII.

         Các cơ quan chức năng cần chủ động coi trọng công tác dự báo về những xu hướng mới, sự thay đổi về thủ đoạn, cách thức, phương tiện chống phá  của các thế lực thù địch, phục vụ trực tiếp cho việc lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, trúng, có tầm nhìn chiến lược, chủ động trong mọi tình huống. Đồng thời, các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an nhân dân có vai trò bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, cũng cần phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ, nghiên cứu kết hợp các giải pháp về nội dung với các giải pháp kỹ thuật để ngăn chặn một cách triệt để các tin tức xấu, độc; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc sai phạm, để lộ, lọt bí mật của Đảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc phát tán những đơn thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh nhưng có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động về người và vấn đề thuộc các lĩnh vực đối ngoại theo pháp luật quy định tại Luật Hình sự, Luật An ninh mạng,….. Ngoài ra, cần phải tiến hành điều tra dư luận xã hội để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm cơ sở để xây dựng nội dung tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, từ đó đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên truyền, lựa chọn đúng nội dung, trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống, định hướng giá trị, bồi dưỡng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ một cách khoa học, thiết thực, sâu rộng, có tính thuyết phục cao, kịp thời cung cấp thông tin, tạo thế chủ động trên mọi mặt trận đấu tranh.

       Thực hiện tốt những nội dung, định hướng cơ bản trên sẽ góp phần ngăn chặn hiệu quả, làm giảm tác hại từ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trên internet, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, thịnh vượng./.

Thực hiện: Trung úy Trần Văn Cường – Cán bộ Công an xã Lương Sơn, huyện Yên Lập

TIN LIÊN QUAN

Sinh hoạt chuyên môn giáo dục Mầm non cấp huyện


YÊN LẬP: HỌP BAN TỔ CHỨC HỘI THI NGHIỆP VỤ CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ NĂM 2024


Chương trình giao lưu” Bé với an toàn giao thông” tại Trường Mầm non Thượng Long


Đoàn công tác của huyện Yên Lập thăm Trại Văn hoá


Huyện Yên Lập dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng