Ngày 12 tháng 04 năm 2024

Phát huy vai trò của Công an nhân dân trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

         Bước vào thế kỷ XXI, đất nước ta chuyển thời kỳ đổi mới, xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, xã hội theo đường lối chính trị của Đảng, xây dựng chế độ Xã hội chủ nghĩa theo nền tảng chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động đã và đang sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau, lợi dụng những thiếu sót, mâu thuẫn trong nội bộ quần chúng nhân dân để đưa ra các luận điệu sai trái, thù địch để xuyên tạc, chống phá các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng ta. Trong đó, chúng tập trung vào xuyên tạc, phá hoại chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ Xã hội chủ nghĩa. Để bảo vệ những nền tảng, đảm bảo cho quá trình phát triển và hội nhập của đất nước, Công an nhân dân với vai trò là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh với luận điệu sai trái, thù địch, đồng thời vận động và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong cuộc đấu tranh này.

         Kỳ 1: Âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

         Hiện nay các thế lực thù địch trong nước và quốc tế đang tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, nhà nước và chế độ ta trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, ngoại giao đến trật tự xã hội. Trong đó, chúng đặc biệt đẩy mạnh đến các hoạt động tuyên truyền, phá hoại tư tưởng, xuyên tạc chủ nghĩa mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, chuyển hướng cách mạng Việt Nam sang con đường Tư bản chủ nghĩa.

         Đây là những âm mưu đặc biệt nguy hiểm, là một trong các hoạt động nhằm thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” tại các quốc gia xã hội chủ nghĩa của thế lực thù địch. Các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc này được diễn ra với cường độ ngày càng nhiều, ngày càng tinh vi, nguy hiểm với nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là từ khi sự ra đời và phát triển của không gian mạng. Một số hoạt động thường thấy trong âm mưu xuyên tạc, phá hoại tư tưởng có thể kể đến như bôi xấu lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, nhà nước. Chúng tập trung bôi xấu về sự nghiệp, cuộc đời của Lê-nin, chủ tịch Hồ Chí Minh, xuyên tạc quá trình hoạt động cũng như các quan điểm mà những vị lãnh tụ này đưa ra, những đóng góp của họ đối với cách mạng thế giới nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng. Đặc biệt, các đối tượng còn xuyên tạc, gán ghép cho Chủ tịch Hồ Chí Minh là độc tài, là mang tư tưởng “dân tộc cực đoan”, hay “bị Đảng Cộng sản quốc tế khai trừ, không có đóng góp gì cho cách mạng thế giới”.

         Không những vậy, chúng còn tuyên truyền sai lầm về những học thuyết lịch sử, cách mạng của họ. Điển hình là những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lê-nin, như cách mà chúng đã tiến hành với chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô. Chúng cho rằng học thuyết Mác Lê-nin đã lỗi thời, chỉ phù hợp với các quốc gia phương Tây ở thế kỷ XIX, không còn phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Chúng bịa đặt rằng, chủ nghĩa Mác Lê-nin đưa ra các nguyên tắc “chuyên chính vô sản”, “đấu tranh giai cấp”, “một đảng lãnh đạo” là kích động, cổ vũ cho bạo lực, chuyên quyền, độc đoán, “tắm máu”, kéo lùi bước phát triển của lịch sử nhân loại. Chúng lợi dụng sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu để minh chứng cho những luận điệu này.

         Hiện nay, chúng chủ yếu dựa vào những sở hở, thiếu sót trong đời sống xã hội, trong quá trình vận hành và phát triển đất nước của Đảng ta để tiến hành xuyên tạc, bôi xấu chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận nội dung, giá trị của những học thuyết này, cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Xuyên suốt các thời kỳ cách mạng lịch sử của dân tộc, các thế lực thù địch chưa bao giờ ngừng tiến hành các hoạt động phá hoại tư tưởng, xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong thời đại bùng nổ của Internet và các phương tiện truyền thông đại chúng, các hoạt động này lại được tiến hành thường xuyên và nguy hiểm hơn. Các thế lực thù địch tăng cường sử dụng các thành tựu khoa học công nghệ, tận dụng sự phát triển của Mạng Internet để tiến hành các hoạt động này. Chúng thường xuyên sử dụng không gian mạng, đặc biệt là các trnag mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube,… các trang Web, Blog,… để đăng tải các thông tin xấu, độc hại nhằm mục đích tuyên truyền và xuyên tạc sai sự thật. Các thế lực thù địch hiện nay đội lốt các “giáo sư, tiến sĩ, nhà phân tích, phóng viên báo chí”, trên không gian mạng, tận dụng ảnh hưởng của mình, đã ngụy tạo, đăng tải hàng ngàn thông tin, video, bài viết có nội dung xuyên tạc, chống Đảng, nhà nước trên không gian mạng. Chúng tận dụng tính ẩn danh, sự hậu thuẫn từ phía nước ngoài và tính lan tỏa mạnh mẽ của không gian mạng để truyền tải nội dung xấu độc.

        Thực tiễn hiện nay đã cho thấy rằng các hoạt động tuyên truyền, phá hoại của các thế lực thù địch đang được tiến hành mạng mẽ hơn bao giờ hết. Trong thời đại hội nhập toàn diện, hội nhập vào nền kinh tế thế giới, các hoạt động này đã có những ảnh hưởng nhất định tới An ninh quốc gia của đất nước. Đây là chiến lược chủ đạo nhằm chuyển hóa chế độ của các nước phương Tây tiến hành với các nước xã hội Chủ nghĩa. Các hoạt động này đã dần dần làm ảnh hưởng tới tư tưởng chính trị, bản lĩnh chính trị của một bộ phận quần chúng nhân dân, trong đó có cả những cán bộ, đảng viên đang làm việc, công tác trong hệ thống chính trị, những hoạt động này còn có ảnh hưởng không nhỏ tới thế hệ trẻ, những người thường xuyên sử dụng mạng xã hội và chưa có nhận thức chính trị đúng đắn, rõ ràng. Hoạt động xuyên tạc nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đe dọa tới sự tồn vong của chế độ, cản trở sự phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước, làm chệch hướng con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta. Từ thực tiễn này, ta nhận thấy vai trò đặc biệt quan trọng và cấp bách của công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, góp phần bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Lực lượng Công an nhân dân, với vai trò là lực lượng chuyên trách, nòng cốt, dẫn đầu trong công tác đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, từ đó phát huy sức mạng của toàn Đảng, toàn dân, phát huy tính chủ động, tích cực của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, phát huy sức mạng của khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

          Kỳ 2: Vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

          Trên cơ sở tầm quan trọng của công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và nhà nước ta đã ban hành các văn bản, nghị quyết, chỉ thị để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác này: Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới; Chỉ thị số 34 CT/TW, ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 2210/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

          Lực lượng Công an nhân dân, với vai trò là lực lượng chuyên trách, nòng cốt, thực hiện công tác đấu tranh với các âm mưu, phương thức của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần nhận thức rõ ràng tầm quan trọng của công tác này trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Đảng ủy Công an trung ương luôn quan tâm, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nhà nước. Công tác này cần được quán triệt và thực hiện thường xuyên, liên tục, từ cấp Trung ương đến công an các đơn vị địa phương, lực lượng công an cần chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn các âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch nhằm xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong mọi mặt đời sống xã hội.

          Trên cơ sở đó, Bộ Công an đã chủ động ban hành nhiều đề án, chương trình, kế hoạch nhằm triển khai, cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh như: Đề án số 02/ĐA-BCA-A81, ngày 18/6/2013 về công tác phòng ngừa, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Đề án số 05/ĐA-BCA-TCAN, ngày 16/4/2015 về công tác công an phòng ngừa, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới,… Bên cạnh đó, Bộ Công an còn trực tiếp tham gia vào ban chỉ đạo của các tổ, các nhóm, các ban,… duy trì lực lượng thường xuyên thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trực tiếp đấu tranh với các hoạt động của thế lực thù địch trong thực tế và trên không gian mạng, trong đó đặc biệt chú ý tới các khu vực đặc biệt, mới phát sinh trên không gian mạng Internet. Các ban được thành lập từ cấp trung ương đến cơ sở, trực tiếp nhận nhiệm vụ, thực hiện các yêu cầu dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, phát huy tốt các chức năng nhiệm vụ của mình, đảm bảo an ninh, an toàn về văn hóa, tư tưởng trên không gian mạng. Hiện nay, lực lượng này đã ngày càng được quan tâm và chú trọng xây dựng, hỗ trợ về trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại, sử dụng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác, đặc biệt là lực lượng bảo vệ An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, để thực hiện đảm bảo các yêu cầu chính trị, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng.

          Nhiệm vụ đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí minh là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị, các ban, ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương, trong đó cần phát huy mạnh mẽ vai trò của cấp cơ sở, đặc biệt là Công an các đơn vị địa phương, cần chủ động nắm tình hình địa bàn do đơn vị quản lý, không những vậy, công tác nắm tình hình cần tiến hành đồng bộ trên cả không gian mạng, phát hiện các biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, các âm mưu, hoạt động của thế lực thù địch trên địa bàn, các luận điệu sai trái thù địch được đăng tải trên không gian mạng, xác định các đối tượng thường xuyên có hoạt động chống phá, tuyên truyền, xuyên tạc, bôi xấu để chủ động tiến hành các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh. Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh truyền thống, lực lượng Công an nhân dân cần kết hợp với các hình thức đấu tranh mới, như đăng tải các thông tin, bài viết, video đấu tranh, phản bác có lý luận sắc bén, thuyết phục cao, thường xuyên làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia, nhất là việc vận động các nhân sĩ, trí thức, người có uy tín, ảnh hưởng trong xã hội, cựu chiến binh, các chức sắc tôn giáo,… lên tiếng góp phần đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

          Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác vận động quần chúng, nâng cao nhận thức, trình độ chính trị của quần chúng nhân dân trên địa bàn, tăng cường sức đề kháng của quần chúng nhân dân trước những thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ của thế lực thù địch. Công tác vận động cần tiến hành thường xuyên và rộng rãi, nâng cao hiểu biết về tính đúng đắn, sáng tạo của chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí minh, tính thời đại, tính lịch sử của hai học thuyết này, tuyên truyền về vai trò lãnh đọa to lớn của Đảng với cách mạng Việt Nam, đồng thời tuyên truyền về các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, những luận điệu mà chúng thường sử dụng để bôi xấu, xuyên tạc. Xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc ở địa phương, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân vào công tác đấu tranh phòng chống các luận điệu sai trái, thù địch. Mỗi cá nhân, tổ chức cần có vai trò, trách nhiệm trong công tác này, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ an ninh quốc gia.

          Để công tác đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch được phổ biến rộng rãi trong quần chúng nhân dân, lực lượng Công an cần phối hợp chặt chẽ các cơ quan, ban ngành chức năng đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới các cơ quan báo chí, thông tin và truyền thông, các cơ quan cung cấp dịch vụ Internet,… Cùng với các cơ quan báo chí, truyền thông, lực lượng Công an nhân dân phối hợp xây dựng những chương trình phát song mang nội dung chuyên biệt, đã có hàng trăm bài viết được đăng tải, phóng sự được phát song góp phần đấu tranh hiệu quả với các luận điệu sai trái, thù địch nhất là các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cơ quan An ninh cũng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thông qua các ấn phẩm, tác phẩm báo chí, chương trình truyền thông phát song, để mọi tầng lớp quần chúng nhân dân đều nắm, đều hiểu và phát huy trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong bảo vệ An ninh tổ quốc. Từ đó, công tác đấu tranh của Công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong, góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

          Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu và kết quả đã đạt được trong quá trình tiến hành công tác này, lực lượng Công an nhân dân đôi khi còn nhiều hạn chế, gặp nhiều khó khăn, thách thức. Để có thể đấu tranh hiệu quả với những âm mưu, thủ đoạn tinh vi của thế lực thù địch, có sự hậu thuẫn và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đặc biệt, các trung tâm phá hoại tư tưởng của nước ngoài, lực lượng Công an nhân dân phải đáp ứng được các nhu cầu khắc nghiệt cả về lực lượng và phương tiện, vì thế những hạn chế thiếu sót là không thể tránh khỏi. Trước hết, trình độ của một số cán bộ chiến sỹ còn hạn chế, đặc biệt là trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Nhận thức về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch còn nhiều thiếu sót, dẫn tới sự chậm chễ trong nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn các luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hiện nay, tại một số cơ quan đơn vị còn thiếu những cán bộ có trình độ lý luận vững vàng, sắc bén, năng lực chuyên môn cao để có thế viết bài, xây dựng video, phóng sự đấu tranh, phản bác có chất lượng cao, đảm bảo tính đanh thép, thuyết phục, nhằm bẻ gãy, bác bỏ, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Việc xây dựng phương hướng, chương trình, kế hoạch trong công tác đấu tranh đôi khi còn thụ động, chưa được chỉ đạo sát xao, hình thức đấu tranh đôi khi còn lạc hậu, lỗi thời, kém hiệu quả, thiếu các trang thiết bị hiện đại để có điều kiện trực tiếp tác chiến trên không gian mạng. Bên cạnh đó, công tác vận động quần chúng ở một số địa phương, một số địa bàn trọng điểm còn bị bỏ ngỏ, chưa thường xuyên, liên tục, hiệu quả, dẫn tới nhận thức của một bộ phận quần chúng nhân dân còn hạn chế. Công tác phối hợp của lực lượng Công an nhân dân với một số ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị còn thiếu tính gắn kết.

           Kỳ 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác luận điều sai trái thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân.

           Từ thực tiễn công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch và những vấn đề phát sinh trong thời kỳ mới, lực lượng Công an nhân dân cần tập trung làm tốt những nội dung cơ bản sau đây:

           Thứ nhất, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng Công an nhân dân trong việc tham gia đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Lãnh đạo công an các cấp cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. Cần quán triệt về tầm quan trọng, tính chất sống còn của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tính chính trị, tính giai cấp của cuộc đấu tranh này, đồng thời cần quán triệt về tình chất nguy hiểm, đe dọa tới chế độ từ những hoạt động xuyên tạc, tuyên truyền bôi xấu của các thế lực thù địch, để các cán bộ, chiến sỹ tự nhận thức, không được lơ là, chủ quan trong thực hiện công tác nghiệp vụ. Cần loại bỏ tư tưởng chủ quan, nghiệp vụ đơn thuần của một bộ phận cán bộ chiến sỹ, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cần kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục với công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, chất lượng, hiệu quả của công tác đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch của các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân, không để xảy ra sai sót, thiếu sót, hạn chế, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, đảm bảo công tác này luông được quan tâm, là trọng tâm, trọng điểm trong tiến trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia. Mỗi cán bộ, chiến sỹ phải chủ động, tích cực, phát huy trách nhiệm của mình trong công tác đấu tranh các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây chính là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, liên quan đến sự tồn vong, ổn định và phát triển của chế độ xã hội chủ nghĩa.

           Thứ hai, công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa phải được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an nhân dân đóng vai trò nóng cốt. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, vì thế cần phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng. Trong quá trình đấu tranh, lực lượng Công an nhân dân cần quán triệt chặt chẽ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, chống phá hoại tư tưởng. Lãnh đạo Công an các cấp cần chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, phương án đấu tranh dựa trên những chủ trương, chính sách này, để thực hiện đấu tranh có hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tiến hành tham mưu cho Đảng về các vấn đề liên quan tới công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ Đảng viên, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ lý luận của đội ngũ cán bộ lãnh đạo của các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị, phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quá trình xây dựng, thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý cán bộ, Đảng viên, không để các thế lực thù địch lợi dụng để tiến hành các âm mưu, thủ đoạn của chúng. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch Đảng, đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, phát hiện những biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, lệch hướng tư tưởng, nhận thức chính trị, bản lĩnh chính trị yếu kém, không đảm bảo, đáp ứng các yêu cầu để đứng trong hàng ngũ của Đảng. Cơ quan an ninh cần chủ động tham mưu cho các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, trực tiếp phát huy sức mạnh, năng lực của các cơ quan, tổ chức trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cơ quan an ninh tiến hành tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ với phương châm “chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính”, đồng thời hướng dẫn, phối hợp với họ trong công tác đấu tranh, phản bác, bảo vệ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, trước sự tấn công bằng các luận điệu bôi xấu, xuyên tạc của các thế lực thù địch

           Thứ ba, chủ động nhận diện, đánh giá chính xác các luận điệu, bôi xấu chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các âm mưu che giấu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Để tiến hành các hoạt động phá hoại, bôi xấu, xuyên tạc của mình, các thế lực thù địch thường đưa ra các luận điệu lập lờ, không rõ ràng, đội lốt các quan điểm tự do, dân chủ, nhân quyền để che giấu sự phát hiện của cơ quan an ninh, thu hút sự chú ý, ủng hộ của một bộ phận quần chúng nhân dân. Các phương thức thực hiện của các thế lực thù địch cũng rất tinh vi, nguy hiểm, che giấu, đội lốt các hoạt động hợp pháp, sử dụng các phương tiện hợp pháp, các hội nhóm hợp pháp để lan truyền các luận điệu sai trái, thù địch của chúng. Để có thể đấu tranh có hiệu quả, tổ chức lực lượng phương tiện, biện pháp đúng trọng tâm, trọng điểm, lực lượng công an nhân dân cần xác định đúng đắn đối tượng đấu tranh, những luận điệu sai trái, thù địch, cùng các phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng. Muốn thực hiện được, đòi hỏi các cán bộ, chiến sỹ cần tăng cường học tập chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức, trình độ nhiệm vụ, đồng thời cần thường xuyên chú trọng tiến hành công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, âm mưu, phương thức thủ đoạn của thế lực thù địch.

          Thứ tư, đổi mới phương thức đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, áp dụng các thành tự khoa học công nghệ, kỹ thuật để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh. Trong thời đại hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng và mạng xã hội, âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch cũng đã có sự thay đổi và thích ứng, vì thế các biện pháp đấu tranh trước đây của lực lượng an ninh đã dần trở nên lỗi thời, không còn phù hợp, đòi hói các hình thức đấu tranh mới, sáng tạo và chủ động hơn. Đa dạng hóa hoạt động đấu tranh theo hướng thiết lập và sử dụng các Website, Blog, trang Fanpage, youtube, diễn đàn để đăng tải các bài viết, video có chất lượng cao, vạch trần âm mưu, phương thức, thủ đoạn, nội dung của các luận điệu tuyển truyền, xuyên tạc, chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phát huy mạnh mẽ vai trò của các cơ quan báo chí, ngôn luận, các phương tiện truyền thống đại chúng vào trong công tác đấu tranh, vận động quần chúng. Để phục vụ cho công tác đấu tranh trên không gian mạng, lực lượng An ninh cần được trang bị, áp dụng các thiết bị kỹ thuật hiện đại, phù hợp cho các công tác nghiệp vụ, thường xuyên phối hợp với lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, để nang cao hiệu quả công tác đấu tranh trên không gian mạng. Phải luôn khách quan, chủ động, kịp thời với lý lẽ sắc bén, đủ thuyết phục để bác bỏ các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội nhằm phủ nhận chủ nghĩa mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

         Thứ năm, xây dựng lực lượng chuyên trách đấu tranh chống phá hoại tư tưởng tinh nhuệ, hiện đại từ trung ướng đến cơ sở, tăng cường vai trò của lực lượng công an trong tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, định hướng tư tưởng. Lực lượng Công an nhân dân đóng vai trò là lực lượng chuyên trách trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tư trung ương đến địa phương. Mỗi đơn vị trong lực lượng công an cần có lực lượng chuyên biệt thực hiện công tác này một cách chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, được trang bị đầy đủ cả kiến thức lẫn trang thiết bị. Công an các đơn vị cần chú trọng công tác đào tạo các cán bộ, chiến sỹ có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, lý luận sắc bén, nắm chắc các âm mưu, phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch và các phương pháp đấu tranh sáng tạo trong tình hình mới. Bồi dưỡng cho các cán bộ, chiến sỹ tình yêu nước, một lòng trung thành với Đảng, với chế độ, với quân chúng nhân dân, tình thần đoàn kết, vượt lên khó khăn, thái độ kiến quyết, cứng rắn những cũng mềm dẻo, linh hoạt trong đấu tranh với các hoạt động của các thế lực thù địch, đảm bảo các yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ và pháp luật. Bên cạnh hoạt động của các lực lượng chuyên trách, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị cũng cần xây dựng, bổ sung cho mình những lực lượng thực hiện công tác này, phát huy sức mạnh của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ trong cơ quan đơn vị có sức đề kháng, có bản lĩnh chính trị, sắn sàng hỗ trợ cơ quan an ninh trong việc thực hiện công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ trong các cơ quan, tổ chức đó. Phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, đặc biệt là đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức, người có uy tín, ảnh hưởng trên không gian mạng, để hỗ trợ cho công tác tuyển truyền, vận động quần chúng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mới./.

       TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Đặng Xuân Kỳ (1996), Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, Hà Nội.
  2. Hoàng Chí Bảo (2002), Tìm hiểu phương pháp Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, Hà Nội.
  3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ngày 15-5-2016, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
  4. Ban Tuyên giáo Trung ương, Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,Nxb CTQG. H, 2017.
  5. Ái Phong, Sách Tài Liệu Tuyên Truyền Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng, Đấu Tranh Phản Bác Các Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch Trong Tình Hình Mới, Nxb Hồng Đức, 2022

Thực hiện: Chi đoàn, Hội LHPN Công an huyện Yên Lập

 

 

TIN LIÊN QUAN

Sinh hoạt chuyên môn giáo dục Mầm non cấp huyện


YÊN LẬP: HỌP BAN TỔ CHỨC HỘI THI NGHIỆP VỤ CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ NĂM 2024


Chương trình giao lưu” Bé với an toàn giao thông” tại Trường Mầm non Thượng Long


Đoàn công tác của huyện Yên Lập thăm Trại Văn hoá


Huyện Yên Lập dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng