Lịch sử hình thành

Trước đây, huyện Yên Lập thuộc phủ Quy Hóa, trấn Hưng Hóa (năm 1831 đổi là tỉnh Hưng Hóa). Từ năm 1903 thuộc tỉnh Phú Thọ.

Theo quyết định số 178-CP ngày 5 tháng 7 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ Việt Nam, huyện Yên Lập sáp nhập với huyện Cẩm Khê và 10 xã của huyện Hạ Hoà ở phần hữu ngạn sông Thao (sông Hồng) thành huyện Sông Thao.

Ngày 22 tháng 12 năm 1980, Hội đồng Chính phủ tách huyện Sông Thao thành 2 huyện Yên Lập và Sông Thao. Khi ấy huyện Yên Lập có 17 xã: Mỹ Lung, Mỹ Lương, Lương Sơn, Xuân An, Xuân Viên, Xuân Thủy, Hưng Long, Tân Long, Thượng Long, Nga Hoàng, Trung Sơn, Đồng Thịnh, Phúc Khánh, Ngọc Lập, Ngọc Đồng, Minh Hòa, Đồng Lạc. Trụ sở huyện đóng tại xã Tân Long (nay là thị trấn Yên Lập).

Đơn vị hành chính: Có 17 đơn vị hành chính, bao gồm 01 thị trấn và 16 xã Mỹ Lung; Mỹ Lương; Lương Sơn; Xuân An; Xuân Viên; Xuân Thủy; Hưng Long; Thượng Long; Nga Hoàng; Trung Sơn; Đồng Thịnh; Phúc Khánh; Ngọc Lập; Ngọc Đồng; Minh Hòa; Đồng Lạc