Huyện ủy

STT

Họ và tên

Chức vụ

A

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

1

Trần Việt Hùng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2

Hà Việt Hùng

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

3

Bùi Hồng Hoàng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

B

LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN THAM MƯU, GIÚP VIỆC

I

Văn phòng Huyện ủy

1

Bùi Quang Phú

Chánh Văn phòng

3

Hoàng Thị Hương Cúc

Phó Chánh Văn phòng

II

Ban Tổ chức Huyện ủy

1

Đinh Thị Thu Thủy

Trưởng ban

2

Hoàng Thế Cường

Phó Trưởng ban

3

Nguyễn Huy Tài

Phó Trưởng ban

III

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

1

Bùi Tiến Vỹ

Chủ nhiệm

2

Phạm Đức Hùng

Phó Chủ nhiệm

IV

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

1

Đỗ Quốc Dân

Trưởng ban

2

Trần Thị Kim Quý

Phó Trưởng ban

3

Nguyễn Toàn Thắng

Phó Trưởng ban

V

Ban Dân vận Huyện ủy

1

Nguyễn Kim Huỳnh

Trưởng ban

2

Dương Thị Thu Hiền

Phó Trưởng ban

3

Hà Thị Thúy Hằng

Phó Trưởng ban

VI

Trung tâm Chính trị huyện

1

Đỗ Quốc Dân

Giám đốc

2

Trần Quốc Hùng

Phó Giám đốc

3

Nguyễn Quang Huy

Phó Giám đốc